Единаесеттото издание на БЕЛА НОЌ е закажано за 03.10.2015.

Повикот за учество е отворен, повелете, пополнете ја апликацијата и бидете дел од омилената културна манифестација БЕЛА НОЌ.
Годинава на „Бела Ноќ“ ќе бидат опфатени следниве области: Визуелни уметности (ликовна уметност, фотографија, инсталација, видео арт, стрип, кибернетичка уметност), Применети уметности (архитектура, визуелен/индустриски/веб дизајн, мода, дигитални креации), Музика, Филм и Јавна уметност и урбани точки.
Селекцијата на уметниците ќе биде направена од страна на организаторите. Уметниците ќе бидат избрани според приложените дела. Квалитет, иновација и карактер во опсег на предложениот концепт, се главните критериуми при селекцијата на уметниците и нивните дела.
Притоа дозволени се сите уметнички форми и медиуми реализирани со било кои инструменти или техники.
Со цел да земат учество на повикот, уметниците треба да ги поднесат следниве документи:
- биографија со личните податоци за уметникот или групата
- фотографии/ ДВД/ ЦД/ скици и цртежи
- промотивни материјали (доколку ги има): каталог, брошура, рецензии, осврти...
- пополнета и потпишана апликација ( можете да ја симнете ОВДЕ)
Апликациските форми заедно со дополнителните документи треба да бидат испратени најдоцна до 01 јули 2015 година, на следниве адреси:
Младински културен центар,со назнака (ЗА БЕЛА НОЌ 2015), Кеј Димитар Влахов 15. 1000 Скопје, Македонија или по пат на електронска пошта на contact@belanok.mk 

The 11th edition of WHITE NIGHT event in Skopje is scheduled for October 03th 2015.

The open call for applications is now open and we encourage you to fill up the application and be part of Skopje’s favorite cultural event.
This year, WHITE NIGHT will embrace the following art forms: visual arts (fine art, photography, installation, video art, comic book art, cyber art), applied arts (architecture, visual/industrial/web design, fashion, digital creations), music, film, urban and public art.
The artist’s selection will be made by the organizers of the event. The artists will be chosen according to the enclosed artwork. Quality, innovation and character in the span of the proposed concept are the main criteria for the selection of the artists and their artwork.
At the same time, various artistic forms and media executed with different kinds of instruments or techniques are allowed.
With the purpose of taking a part at the call, the artists should enclosed the following documents:
- Biographies of the artist/ artistic group
- Photos / DVD / CD/ sketches or drawings of the project proposed
- Promotional materials (if available): catalog, brochure, reviews…
- Filled in and signed application (it can be downloaded HERE)
The application documents together with the additional documents should be sent to the address below until 01st July 2015 at the latest:
YOUTH CULTURAL CENTER
WHITE NIGHT event
Quay Dimitar Vlahov 15
1000 Skopje
Macedonia
or
on this email: contact@belanok.mk 
Архива 2014 / Archive 2014